Profil firmy Projektová činnosť Revízie Referencie Osvedčenia Kontakt
Základné údaje o firme Revmont Kmeť a spol. Prievidza
>Súkromná firma Revmont Kmeť a spol. Prievidza vznikla v roku 1991, ako združenie troch fyzických osôb Ondrej Kmeť REVMONT, Jozef Szabo REVMONT a Ing. Milan ŠNIRC ELEKTROPROJEKCIA. Písomná agenda, účtovníctvo je vedené cez firmu Ondrej Kmeť REVMONT Prievidza.

Firma je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2008.
Certifikát č. CERT – APA – 018 – 2009 – SMQ - TT.

Predmet a rozsah činnosti:
  • projektovanie, montáž, rekonštrukcie, údržba, opravy , revízie distribučných sietí VN, NN ,trafostaníc, el. inštalácie, el. zariadení, el. vykurovania, slaboprúdových a štruktúrovaných sietí a bleskozvodov v objektoch občianskej vybavenosti, bytovej výstavby a priemyselných budovách a prevádzkach s aplikovaním plnoautomatizo- zovaných systémov so zaradením počítačovej techniky.
  • výroba el. rozvádzačov, káblových roštov, oceľových osvetľovacích stožiarov
  • predaj el. materiálu, svietidiel, el. konventorov
  • prípravné stavebné práce pre stavbu
  • poradenská činnosť
Uvedený rozsah činností je vykonávaný našou firmou v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z.z., na základe získaných nasledovných oprávnení:
  • Oprávnenie na vykonávanie opráv a odborných prehliadok a odborných skúšok el. zariadení bez obmedzenia napätia, vrátane bleskozvodov v objektoch bez a s nebezpečenstvom požiaru, výbuchu, vydané TŰV SŰD Slovakia s.r.o. (Príloha č.1) Banská Bystrica
  • Oprávnenie na výrobu elektrických rozvádzačov nn, vydané TŰV SŰD Slovakia s.r.o.,
  • Oprávnenie na vykonávanie montáže, údržby a opráv elektrických zariadení a na výrobu rozvádzačov nn, podľa vyhl. SÚBP a SBÚ č. 25/1979 Zb. v znení vyhl. SÚBP a SBÚ č. 487/1999 Zb. pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom, vydané Obvodným banským úradom v Prievidzi
  • Osvedčenie na vykonávanie projektovania na objekty, zariadenia a práce, ktoré sú súčasťou banskej činnosti, alebo vykonávané banským spôsobom, vydané OBÚ v Prievidzi
  • Osvedčenie na vykonávanie revízií el. zariadení, bleskozvodov v rozsahu E1, E4, C1, C3, C6, v organizáciách vykonávajúcich banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom, vydané OBÚV Prievidzi
Sídlo firmy je v Prievidzi Ul. Priemyselná 12, vo vlastných priestoroch. Momentálne vo firme pracuje 43 zamestnancov. V týchto priestoroch pracujú administratívni pracovníci, pracovníci technického oddelenia, projekcia a vedenie firmy.

Výrobné priestory, sklady, šatne, garáže a dielne má firma vo vlastných priestoroch na Ul. Priemyselnej 12, Prievidza.